Aktuellt


Öppet hus Jan 2023/Open House Jan 2023

Novia Oppet Hus Open House Jan 2023

RAUL WALLENBERG ACADEMY


Engelska Skolan Novia deltog under läsåret 2020-2021 i Kubprogrammet. Skolan hade ansvaret för Artikel 30. Rätten till Mänskliga Rättigheter.

HÄLSORÅD


På Engelska Skolan Novia arbetar vi hälsofrämjande med bland annat Hälsorådsmodellen. Vi uppmuntrar och stöttar elever i att starta egna föreningar (Hälsoråd) inom det område de själva har ett intresse. Det kan handla om allt från schack till fiske till samtalsgrupper. Fokus är på att må bra och inte prestation.


Att starta ett Hälsoråd lär eleverna ansvar och demokrati. De får också färdigheter inom föreningsverksamhet som de har stor användning för även utanför skolan.


Självklart är detta kostnadsfritt och Hälsoråden får till och med pengar till att bedriva sin verksamhet. Hälsoråden utövar sina olika aktiviteter efter skoltid men kan ibland låna lokaler eller använda till exempel lunchrasten till sin aktivitet.


De är försäkrade via Reacta som är den ideella organisation varifrån modellen med Hälsoråd kommer. Deras mål är att öka all hälsa för alla barn och de får sina pengar från Folkhälsomyndigheten (FoHM), Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas minnesfond samt Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor (MUCF).


På skolan finns en samordnare och ett par hälsorådscoacher i personalen men även föräldrar och vårdnadshavare eller andra vuxna är välkomna att delta aktivt!


För mer information www.reacta.se

eller kontakta samordnare på skolan eva.persson@esnovia.se


Health councils

At the English school Novia, we work to promote health with, among other things, the Health Council model. We encourage and support students in starting their own associations (Health Councils) in the area in which they themselves have an interest. It can be about everything from chess to fishing to discussion groups. The focus is on feeling good and not on performance.


Starting a Health Council teaches students responsibility and democracy. They also gain skills in association activities that they have great use for outside school.


Of course, this is free of charge and the Health Councils even get money to run their business. The health councils carry out their various activities after school hours, but can sometimes borrow premises or use, for example, the lunch break for their activity.

They are insured through Reacta, which is the non-profit organization from which models with the Health Council come. Their goal is to improve health for all children and they receive their funds from the Public Health Agency of Sweden (FoHM), the Crown Princess Margaret Foundation Memorial Fund and the Agency for Youth and Civil Society Affairs (MUCF).


The school has a coordinator and a couple of health council coaches in the staff, but parents and guardians or other adults are also welcome to participate actively!

UPP OCH HOPPA

"Stillasittande är ett globalt problem och vi i Sverige är inget undantag. I Sverige sitter vi i genomsnitt 9 timmar om dagen. För mycket stillasittande leder till en rad negativa hälsoeffekter. Man blir tröttare, mindre effektiv och risken ökar för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och vissa cancerformer. Stillasittande förkortar livet. Men om man bryter stillasittandet bryter man också många av de negativa effekterna.


I initiativet ‘’Upp och hoppa, Sverige!’’ engagerar Generation Pep skolor över hela landet i en manifestationsdag (31 Januari) för alla barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv.


Engelska Skolan Novia deltog 2021 och då fick eleverna testa på olika danssteg i takt till musik. Kampanjen uppmanar hela Sverige till mer fysisk aktivitetet i vardagen och vill inspirera till mer rörelseglädje. Det vill vi också!''

Engelska Skolan Novia

Sjöviksbacken 24-26
117 43 Stockholm

Org.nr: 556569-9302

E-mail: exp@esnovia.se

Tel: 08-400 121 40

ALL RIGHTS RESERVED © Engelska Skolan Novia