Elevhälsoteam

Vårt elevhälsoteam arbetar för att förebygga och främja hälsa samt bidra till att skapa de bästa förutsättningar för eleven att klara av skolan. Där livsstil, hälsa och inlärning hänger ihop. Skolhälsovården fortsätter det hälsofrämjande och förebyggande arbetet som påbörjats på BVC. Vår kurator bidrar med det psykosociala perspektivet på skolan genom handledning kring relationer, förhållningssätt och konflikthantering och träffar elever i klass och individuellt. Vi har även specialpedagog, sva-lärare och socialpedagog som arbetar tillsammans med kurator för att få det akademiska och psykosociala perspektivet för att hjälpa elever på bästa sätt.

Vår trygghetsgrupp möts regelbundet och arbetar för en skola utan diskriminering, kränkningar och för ett gott socialt skolklimat.

Vårt elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor F-3, biträdande rektor 4-9, fritidsansvarig, kurator, specialpedagog, sva-lärare, logoped,  socialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Skolpsykolog tas in regelbundet.

Skolhälsovården, skolsköterska och skolläkare, sköts av Skolhälsan (https://skolhalsan.se).